งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD จัดขึ้นโดยสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัว หรือระบบสารสนเทศ สำหรับนักวิจัย ผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน หรือหน่วยงานที่จะนำงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บทความจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคุณภาพ ความสมบูรณ์ของงาน ประสิทธิภาพ และการนำไปใช้งานจริง บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะนำเสนอในงานประชุม และตีพิมพ์ใน ECTI-CARD Proceedings ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลของสมาคม ECTI

ECTI-CARD 2009 | ECTI-CARD 2010 | ECTI-CARD 2011 | ECTI-CARD 2012 | ECTI-CARD 2013 | ECTI-CARD 2014 | ECTI-CARD 2015 | ECTI-CARD 2016 | ECTI-CARD 2017 | ECTI-CARD 2018 | ECTI-CARD 2019 | ECTI-CARD 2020